Odd Jobs by creedofhubris

Question 7

Vasily Zaytsev, Simo Hahya, Lyudmila Pavlichenko, Chris Kyle

Sniper

Back